KONYA MERAM İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İBRAHİM HAKKI KONYALI İLKOKULU KANTİN İHALE İLANI

İBRAHİM HAKKI KONYALI İLKOKULU KANTİN İHALE  İLANI

İBRAHİM HAKKI KONYALI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE AİT OKUL KANTİN İHALE İLANI

 

1.      Aşağıda ismi, yeri, geçici teminatı yazılı kantin, açık alan, salon vb. yerler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddelerine göre kiraya verilecektir.

2.      İhale şartnamesi; Meram malmüdürlüğüne 100 TL. (Yüz Türk Lirası)  bedel yatırılarak, okul müdürlüğünden dekont ibraz edilerek alınacaktır.

3.      Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4.      Daha önce kantin, açık alan, salon vb. yerler ihalelerine katılmış olup, sözleşme düzenlemeden vazgeçenler, işletme süresi bitmeden işletmeyi bırakmış olanlar ile icra takibi ile işletme bedeli tahsil edilen kişiler ihaleye katılamazlar.

5.      İstenilen belgelerin aslı veya noter tasdikli olanlar verilecektir. Aslı idarece görülmüş ibaresi olanlar da kabul edilecektir.

6.      Yüklenicinin değişmesi durumunda;  kantin, açık alan, salon vb. yerlere yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak okul, birlik, varsa ilgili meslek odası temsilcisinin ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski yükleniciye yeni yüklenici tarafından nakit olarak ödenir.

      İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1-      Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2-      Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede "Adli Sicil Kaydı" veya "Adli Sicil Arşiv Kaydı" var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. Ayrıca kantin, açık alan, salon vb. yerlerin ihalesini alan kişi ve yanında çalıştıracağı elemanlar hakkında Yüz Kızartıcı Suçlardan(Uyuşturucu kullanmak yâda satmak, yaralamak, cinsel taciz, hırsızlık v.b.) dolayı herhangi bir soruşturma yâda kovuşturma varsa ihale tek taraflı olarak fesih edilecek. Bu konuda Kaçakçılık İstihbarat Harekât ve Bilgi Toplama Daire Bşk.dan, Kaçakçılık ve Org. Suçlar Şube Müdürlüğünden bilgi alınacak)(Aslı)

3-      İkametgâh belgesi (Aslı)

4-      Geçici Teminat: İstekli girmek istediği kantin ihalesine ait aşağıda belirtilen muhammen bedelinin % 3 tutarındaki geçici teminatı, kantin ihalesine gireceği okul ismi belirtilerek Meram Mal Müdürlüğüne yatıracak, alındı belgesinin  (dekont) aslı eklenecektir.

5-      Konya Kasaplar Odası Kantinciler Derneğinden (Yenişehir Mah. Metehan Cad. Odalar Birliği Binası 4/409   TEL : (332) 350 50 18 ? (533) 364 87 00) alınacak, adına kayıtlı kantin, açık alan, salon vb. işletmesi bulunmadığına ve ihaleden men yasağı olmadığına dair belge (Aslı) İhaleyi kazanan yüklenici sözleşmeye müteakip 1 ay içerisinde bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne oda kayıt belgesini ibraz edecektir.

6-      Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi; Katılımcıların hiçbirisinde bu belge bulunmaması durumunda Mesleki Eğitim Merkezinden alınmış sertifika ile kurs bitirme, kalfalık ve iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olanlar ihaleye katılabileceklerdir.(İstenilen belgeler Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş olması gerekmektedir.) (Aslı) Bu belgeleri Konya ili dışından almış olanlar, belgeyi almış olduğu ilden adına kayıtlı kantin, açık alan, salon vb. işletmesinin olmadığını gösteren belgeyi ibraz edecektir.

7-      Başka bir kişi adına ihaleye girecek olanlar için, Noterden alınmış vekâletname ile ihaleye katılabileceklerdir. İhale uhdesinde kaldığı takdirde belge sahibi tarafından işletilecektir.(Aslı)

8-      İhaleye şirket, dernek, vakıf v.b. tüzel kişiler, kurumlar ve basit usul vergi mükellefleri katılamazlar.

9-      Kantin, açık alan, salon vb. belge sahibinin işletmesi zorunludur. 

      Keyfiyeti ilan olunur.

İHALE KOMİSYONU

İŞİN ADI

 

ÖĞRENCİ SAYISI

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİH VE SAATİ

TAŞINMAZLARIN                                                                            BEDELİ

İbrahim Hakkı Konyalı  İlkokulu Okul  Kantini

 

1150

 

2500.00 TL

675.00 TL

06.07.2020

14:00

6.300.00TL

             

Not 

1) Yukarıda istenilen belgelerden asılları istenilenlerin asılları verilecek. Fotokopisi istenilen belgelerin asılları ise ihale komisyonu tarafından istenmesi halinde ihale komisyonuna sunulmak üzere, ihaleye katılacak kişilerin yanlarında hazır bulundurulması gerekmektedir.

2)İhaleler Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Şube Müdürü Başkanlığında toplantı salonunda yapılacaktır.

3)İhale evraklarından teklif mektubu (İdareden alınacak) yazılıp imzalandıktan sonra zarfın üzerine isim yazılarak zarfın ağzı kapatılacaktır. Kapalı Teklif Zarfıyla birlikte diğer ihale evrakları bir başka zarf içerisine konularak ağzı kapatılacak, ihaleye girecek kişi ismini zarfın üzerine yazarak ihale saati başlamadan önce ihale komisyonu birim yetkilisine teslim edilecektir. İhale saatinden sonra yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır.

SAHİBATA Mah. MİMAR MUZAFFER Cad. No. 10 MERAM / KONYA - 90 (332) 353 31 6869

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.